Ostukorv

Ostukorvis tooteid ei ole

Privaatsuspoliitika

Viimati muudetud 11.04.2024


Isikuandmete töötlemise põhimõtted


Põhimõtted, mille alusel Forestplus OÜ (edaspidi Forestplus) füüsiliste isikute andmeid töötleb, on avaldatud käesolevates isikuandmete töötlemise põhimõtetes (edaspidi põhimõtted), mis kehtivad alates ülaltoodud kuupäevast. Isikuandmete töötlemise täiendavad põhimõtted võivad sisalduda lepingutes ja/või muudes teenusega seotud dokumentides.

Forestplus töötleb isikuandmeid nii vähe kui võimalik, ent nii palju kui vajalik enda ülesannete ja kohustuste täitmiseks. Lähtume isikuandmeid töötlemisel Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktidest.

Ligipääs isikuandmetele on ainult töötajatel, kelle tööülesanded seda nõuavad ning andmete töötlemine piirdub seejuures ainult tööülesannete täitmiseks vajalikuga. Teeme kõik endast oleneva, et kaitsta isikuandmete sattumist isikute kätte, kellel puuduvad selleks õigused.

Isikuandmete töötlemine on vajalik lepingute täitmiseks ning aitab meil pakkuda Teile paremaid tooteid ja teenuseid. Soovime, et oleksite teadlik, missuguseid isikuandmeid töötleme, missugune on isikuandmete töötlemise põhjus ja õiguslik alus, kuidas isikuandmeid kasutame ning missugused on Teie õigused ja kohustused.

Forestplus teeb kõik endast oleneva, et hoida enda valduses olevad isikuandmed õigete ja asjakohastena. Selleks kustutame mittevajalikuks muutunud andmed ning uuendame andmeid.

Mõisted


Klient – iga füüsiline või juriidiline isik, kes on avaldanud soovi kasutada, kasutab või on kasutanud Forestplusi poolt osutatavaid teenuseid või on mingil muul viisil teenustega seotud.

Kliendiandmed – igasugune info, mis on Forestplusi Kliendi või tema esindajate kohta teada.

Isikuandmed – füüsilisest isikust kliendiga otseselt või kaudselt seotud info.

Andmesubjekt – füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse.

Töötlemine – igasugune isikuandmetega tehtav toiming (sh kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, ligipääsu andmine, päringute tegemine, edastamine jne).

Turundus – Forestplusi poolne tegevus, mille eesmärk on selgitada välja kliendi huvid teenuste ja kaupade tarbimiseks, uute ja olemasolevate klientidega suhete loomine, kinnistamine ja laiendamine. Forestplus käsitleb turundusena ka otseturundust, mille osaks on kliendile saadetavad reklaampakkumised seoses Forestplusi poolt pakutavate kaupade ja teenustega.

Vastutav töötleja – Forestplus OÜ ehk isik, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Volitatud töötleja – isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja (s.o Forestplusi) nimel.

Missugused andmed on isikuandmed?


Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (s.o andmesubjekti) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave,. Andmete kategooriad, mida Forestplus kogub ja töötleb on:

Põhiandmed, nt ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass) andmed, elukoha aadress, telefoninumber, e-posti aadress, suhtluskeel;

Majandusandmed, nt Kliendi poolt esitatud või avalikest registritest nähtuvad andmed omandi ja sissenõutavaks muutunud täitmata kohustuste kohta.

Suhtlusandmed, nt e-posti ja muude suhtluskanalite, sh sotsiaalmeedia kaudu esitatavad andmed; telefonikõnede ja turvakaametate salvestised.

Teenustega seotud andmed, nt sõlmitud ja lõppenud lepingud ning nende täitmine; soodustused ja sooritatud tehingud.

Videosalvestusega kogutud andmed, nt teenindusjaama turvakaamera salvestus.

Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise käigus saadud ja/või loodud andmed, nt politsei, maksuhalduri, kohtutäituri, pankrotihalduri korraldustest ja/või päringutest tulenevad andmed.

Missugusel eesmärgil kogume ja töötleme isikuandmeid?

Isikuandmeid kogume ja töötleme selleks, et:

Sõlmida lepinguid, hoida ja hallata kliendisuhteid.
Pakkuda lisateenuseid, korraldada kliendirahulolu uuringuid ja turuanalüüse ning koguda statistikat.
Teostada krediidivõimelisuse hindamist.
Tuvastada isikusamasust ja täita õigusaktidest tulenevaid kohustusi.
Kaitsta kliendi ja/või Forestplusi huvisid, sh esitada, tõendada ja kaitsta õiguslikke nõudeid; tagada teenuste nõuetekohane osutamine, hoida ära teenuste väärkasutus ja/või lepingu rikkumine, varalise kahju tekkimine või muu õiguste või kohustuste rikkumine.
Kaitsta Forestplusi töötajate huvisid.

Missugustest põhimõtetest lähtume isikuandmete kasutamisel turunduses?

Otseturustuseks kasutame Teie kui füüsilisest isikust kliendi elektroonilisi kontaktandmeid üksnes Teie eelneva nõusoleku alusel personaalsete pakkumiste tegemiseks ja reklaami edastamiseks.
Teil on õigus igal ajal eelnimetatud nõusolek anda ja tagasi võtta. Nõusolekut saab anda ja tagasi võtta saates meile e-kirja aadressile info@forestplus.ee, lisaks saab nõusoleku tagasi võtta eemaldades end adressaatide loetelust otseturustuspakkumisele lisatud hüperlingile vajutades.

Personaalseteks pakkumisteks ning reklaamiks ei loeta Forestplusi poolt pakutavate teenuste üldist ja tutvustavat infot, samuti infot, mis on seotud poolte vahel sõlmitud lepingu täitmisega (nt tekkinud võlgnevuse teavitus, uue hinnakirja teavitus jms). Eelnimetatud info saamisest ei ole kliendil võimalik keelduda.

Kellelt ja kuidas isikuandmeid kogume?

Reeglina kogume isikuandmeid Teilt endalt. Esitate meile andmeid lepingute sõlmimisel, tehingute tegemisel, päringute esitamisel ja kampaaniates osalemisel.

Isikuandmete esitamine on kohustuslik vaid juhul, kui see on vajalik lepingu sõlmimiseks või vastav kohustus tuleneb seadusest. Lepingu sõlmimiseks vajalike isikuandmete esitamata jätmise tagajärg on lepingu sõlmimata jätmine.

Võime andmeid saada ka kolmandatelt isikutelt, kelleks on volitatud esindajad teabe esitamisel, avalikud registrid ja andmekogud ning õiguskaitseorganid andmete või nõuete esitamisel. Samuti võime internetist saada Teie isikuandmeid, mis on Teie või muu isiku poolt tehtud kõigile kättesaadavaks.

Kogume andmeid kirjalikult, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, videosalvestiste teel või internetist avalikku infot salvestades. Andmeid saame otse Teilt (nt kohtumistelt, avalduste täitmisel) kui ka muudelt isikutelt.

Missuguseid põhimõtteid isikuandmete töötlemisel järgime?

Forestplus lähtub isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest:

seaduslikkuse põhimõte – Forestplus töötleb isikuandmeid vaid ausal ja seaduspärasel viisil;
eesmärgipärasuse põhimõte – Forestplus töötleb isikuandmeid üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks. See tähendab isikuandmete töötlemist kliendiga lepingu sõlmimiseks, sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks.
minimaalsuse põhimõte – Forestplus töötleb isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks. Forestplus ei kogu ega töötle isikuandmeid, mille vastu tal puudub õigustatud huvi.
piiratud kasutuse põhimõte – Forestplus töötleb isikuandmeid kogumise eesmärgist muudel eesmärkidel ainult andmesubjekti nõusolekul.
turvalisuse põhimõte – Forestplus rakendab andmete kaitseks turvameetmeid, et kaitsta andmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.
õigsuse põhimõte – Forestplus teeb kõik endast mõistlikult oleneva, et tagada andmete õigsus. Andmete õigsuse tagamises on oluline roll Teil endal ning seega võimaldab Forestplus Teil nõuda ebaõigete andmete parandamist.
Kes töötlevad isikuandmeid?

Forestplus nimel töötlevad andmeid Forestplusi töötajad enda töökohustuste täitmise raames.

Andmeid edastatakse volitatud töötlejatele üksnes Forestplusi ja volitatud töötleja vahel sõlmitud lepingust tulenevate konkreetsete eesmärkide täitmiseks või andmesubjekti nõusolekul. Nii Forestplus vastutava töötlejana kui ka volitatud töötlejad kohustuvad töötlema andmeid kooskõlas andmekaitseregulatsiooni ning nõutava hoolsusega.

Forestplusi veebilehel võib esineda linke kolmandate isikute veebilehtedele. Kolmandate isikute veebilehtedel võivad kehtida käesolevatest isikuandmete töötlemiste põhimõtetest erinevad tingimused, mille rakendamist ei saa Forestplus kontrollida. Forestplus ei vastuta kolmandate isikute veebilehtede privaatsustingimuste eest ega kolmandate isikute veebilehtede kaudu isikuandmete töötlemise eest.

Kellele edastame isikuandmeid?

Forestplus edastab isikuandmeid põhjendatud vajaduse korral järgmistele kolmandatele isikutele:

Ametiasutustele seadusest tuleneva kohustuse täitmise raames – nt maksuhaldur, õiguskaitseorganid, pankroti- ja kohtutäiturid.
Võlgade sissenõudjatele
Isikutele, kes tagavad andmesubjekti kohustuste täitmist Forestplusi ees – nt kaaskäendaja, tagatise omanik.
Muudele Forestplusi teenuse osutamisega seotud volitatud töötlejatele – nt postiteenuse osutaja.
Kõik ülal nimetatud volitatud töötlejad tagavad sellise isikuandmete kaitse nagu isikuandmete kaitset reguleerivad õigusaktid sätestavad.

Kuidas isikuandmeid kaitseme?

Forestplus kasutab isikuandmete kaitsmiseks kaasaegseid andmekaitse- ja andmeturbemeetodeid, sh kasutaja- ja juurdepääsuõiguste väljastamine põhjendatud vajadusel, riskijuhtimine, tulemüüride kasutamine ning erinevad turva- ja kontrollsüsteemid.

Kelle poole isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes pöörduda?

Andmesubjektide isikuandmete vastutav töötleja on Forestplus OÜ, registrikoodiga 12687663, aadressiga Eesti Vabariik, Jaama pst 11, Rakvere linn, Lääne-Virumaa, 44311.

Juhul, kui Teil on täiendavaid küsimusi enda isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes, on Teil võimalik Forestplusi poole pöörduda esitades päringu e-posti aadressile info@forestplus.ee

Päringutele vastame e-posti teel ning esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul.

Meil on õigus keelduda Teie andmetega tutvumise soovi rahuldamisest, kui see võib kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi.